Forbes Israel Logo

בניגוד לציפיות: בנק ישראל הוריד את ריבית אוקטובר ב-0.25% ל-1%

הועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות קרנית פלוג, החליטה אחר הצהריים להוריד את הריבית לחודש אוקטובר 2013 ב-0.25% לרמה של 1%.

בין הגורמים שציין הבנק להחלטתו – הודעתו של הבנק הפדרלי כי ימשיך בתכנית ההרחבה הכמותית בהיקף הנוכחי, עד שיצטברו עדויות נוספות להתבססות השיפור בפעילות הכלכלית. לנוכח דחיית תהליך צמצום ההרחבה הכמותית, נמשכת לדברי הבנק אי הוודאות לגבי העיתוי המדויק של תחילת התהליך, עוצמתו והשלכותיו, והבנקים המרכזיים של אירופה, בריטניה ויפן צפויים להותיר את המדיניות המוניטרית מרחיבה מאוד לאורך זמן. גורם נוסף היוו האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים והציפיות לשנה הקרובה אשר נמצאות מתחת למרכז יעד האינפלציה.

בנוסף ציינו בבנק כי עם ירידת המתח הגיאופוליטי ועל רקע המדיניות המרחיבה בעולם, התחדש הייסוף בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי. בבנק ציינו את הימשכות העלייה במחירי הדירות ונטילת המשכנתאות בהיקפים גבוהים, אולם לדבריו צפויות הנחיות המפקח על הבנקים, המגבילות את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה במשכנתאות, להפחית את הסיכון לציבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית.

קרנית פלוג, מ"מ נגיד בנק ישראל ויו"ר הועדה המוניטרית | צילום: מרק ישראל סלם

בבנק ציינו גם כי האינדיקטורים שנוספו החודש ממשיכים לתמוך בהערכה שבניכוי השפעת תחילת הפקת הגז הטבעי, הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב המתון שאפיין אותה בשנתיים האחרונות, וכי נמשכת היציבות בשוק העבודה. בתוך כך, נמשכת הירידה בייצוא על רקע הקיפאון בסחר העולמי, וחלה התמתנות בקצב צמיחת הצריכה הפרטית. בבנק הוסיפו כי הגידול בהוצאות הממשלה צפוי להתמתן ב-2014, ובתחילת השנה ייכנסו לתוקפן העלאות מיסים נוספות.

עוד הצביעו בבנק על האטה אפשרית בקצב ההתאוששות במשקים המפותחים, תוך המשך התמתנות הצמיחה במשקים המתעוררים: החודש הופחתו תחזיות ארגון הסחר העולמי לצמיחת הסחר, תחזיות הבנק הפדרלי לצמיחה בארה"ב, ותחזיות ה-OECD לצמיחה בארה"ב ובסין. הסביבה האינפלציונית העולמית ממשיכה להיות נמוכה.

בבנק סיכמו כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש אוקטובר לרמה של 1%, הינה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.