Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

בנק לאומי נקנס על אי חשיפת מידע למשקיעים: ישלם 4 מיליון שקל

בנק לאומי והרשות לניירות ערך הודיעו היום על פשרה בנושא אזהרת הרווח והנפקת כתבי התחייבויות נדחים במסגרתה ישלם בנק לאומי והחברה הבת לאומי מימון כ-4 מיליון שקל.

בנובמבר 2011 פרסם הבנק בדוחותיו אזהרת רווח וזה ימים ספורים לאחר שהבנק השלים הנפקת כתבי התחייבויות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. במרכז הבדיקה של רשות ני"ע עמדה השאלה מדוע הבנק פירסם את אזהרת הרווח, רק לאחר שסיים לגייס את החוב מהציבור וזאת מבלי שחשף בפניו את המידע המהותי אודות הירידה החדה הצפויה בתוצאות הבנק לרבעון השלישי של 2011.

מהבירור המנהלי עלה, כי ללא קשר להתקדמות הליכי ההנפקה בבנק ובלאומי מימון ובמקביל להם, התנהל בבנק הליך של דיון בהפחתת שווי ערכן של מניות פרטנר תקשורת בע"מ שבהחזקת בנק לאומי (באמצעות חברת הבת לאומי פרטנרס), וההכרה הנגזרת בהפסדים בדוחות הכספיים.

לאומי | צילום: רויטרס

הליך זה כלל דיונים שנתנו הערכה ראשונית כעשרה ימים לפני המכרז לציבור בהנפקה, כי ערך מניות פרטנר נמוך משמעותית מעלות ההשקעה בהן, כמו כן נערכו דיונים עם רואי החשבון החיצוניים של הבנק, ואף עם בנק ישראל שהודיע לבנק לאומי ביום מכרז ההנפקה כי אינו נענה לבקשתו לדחות את ההחלטה על ביצוע ההפחתה בדוחות הכספיים ברבעון נוסף, וכי עליו לבצעה כבר באותו רבעון.

לפי עמדת הרשות, לא התקיים הליך מסודר ואפקטיבי בבנק לאומי בכדי לוודא כי ניתן לבצע את ההנפקה במועד בו בוצעה, באופן שלא יהיו פערי מידע בין בנק לאומי המגייס את הכספים ואחראי לפירעון החוב ובין ציבור המשקיעים. הרשות טענה כי בנק לאומי ולאומי למימון הפרו ברשלנות הפרות מנהליות של אי גילוי פרט מהותי בדו"ח הצעת מדף והעלמת מידע מהותי מן הציבור בעת הצעת ני"ע (הנעה ברשלנות).

הצדדים חתמו על קבלת אישורה של ועדת האכיפה המנהלית להסדר בעניין הבירור המנהלי שהוגשה על ידי הרשות לניירות ערך בקשר לאזהרת הרווח ובקשר עם הנפקת כתבי התחייבות נדחים על-ידי החברה הבת לאומי למימון. כפי שעולה מהסדר האכיפה הוטל על כל אחד מהבנקים עיצום כספי בסך של 2 מיליון שקל, כ-4 מיליון שקל סך הכל.

בנוסף לתשלום העיצום הכספי האמור, התחייבו הבנקים לנקוט בצעדים למניעת הישנות ההפרות הנטענות. ראשית, בנק לאומי יוודא כי מידע מהותי אודותיו יהא גלוי לציבור המשקיעים בעת שהוא מציע ניירות ערך לציבור, בין בעצמו ובין באמצעות חברות בת..

ועדת האכיפה קבעה כי ההפרות הינן חמורות וכי העיצום הכספי בהסדר הינו נמוך לטעמו לגוף פיננסי מרכזי במשק. עם זאת ציינה כי ראתה לנכון לקבל רכיב זה בהסדר משום שמדובר באירוע נקודתי אשר לא היה בו כדי להצביע על התנהלות רשלנית חוזרת וקבועה מצד הבנקים. התחייבות המשיבות לקבל על עצמן במסגרת ההסדר קביעת נוהל חדש, שאם יקוים כהלכה יהיה בו כדי להפחית עד מאד את ההסתברות להפרה חוזרת; העובדה כי מסכת עובדות אחת הצמיחה מספר הפרות וזאת, להבדיל מפרשת מבטח שמיר תנובה בה דובר במחדלים שונים חוזרים ונשנים.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "ההסדר שולח מסר חשוב, המאשר את עמדת הרשות לפיה הבנקים אחראים להנפקות שהם מבצעים באמצעות "חברות צינור", וכי לא יכולה להתבצע הנפקת ניירות ערך מבלי שינתן לציבור המשקיעים המידע הרלבנטי לקבלת החלטת השקעה. על כל תאגיד מנפיק לקיים הליך מסודר שמטרתו להבטיח כי נמסר המידע הדרוש לציבור, והבנקים אינם שונים בהיבט זה מתאגידים אחרים"

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן