Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

דוחות הבנקים: פועלים הוא הרווחי ביותר ברבעון הראשון – וגם הוא נשחק

בנק הפועלים הוא הבנק הרווחי ביותר במערכת הבנקאית, כך עולה מן הדוחות שפורסמו בבורסה הבוקר (ה') ע"י הבנקים. רווחי בנק הפועלים, הבנק הגדול בישראל, ירדו ב-26% ועמדו על 659 מיליון שקל. בשאר הבנקים שפרסמו דוחות עד כה – התמונה דומה: רווחי בנק לאומי, השני בגודלו במונחי שווי שוק, נשחקו ב-22% ועמדו 431 מיליון שקל, בעוד שבבנק הבינלאומי- החמישי בגודלו במשק- ירד הרווח הנקי של הבנק ב-21.5% ועמד על 142 מיליון שקל.

גם הדוחות של בנק דיסקונט התפרסמו, ומהם עולה כי הרווח הנקי של הבנק ירד ב-11.2% והסתכם ברבעון החולף ב-247 מיליון שקל. כמו ביתר ארבעת הבנקים הנסחרים בבורסה, גם בדיסקונט הכירו בירידה בתשואה על ההון ברבעון החולף: דיסקונט הצליח לייצר תשואה של 9.5% לבעלי מניותיו, לעומת 11.3% בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון נאלץ הבנק להכיר גם בירידה של 3.1% בהכנסות מריבית, שמקורו בקיטון בפערי הריביות.

הרווח מפעילות מימון לפני הוצאות להפסדי אשראי צנח ב-8.5%, כאשר רוב ההשפעה על השחיקה הזו היא תוצאה של קיטון באשראי – ממכירת תיקי אשראי במהלך שנת 2011. ההוצאות בגין הפסדי האשראי בהם נאלץ להכיר הבנק עלו ברבעון החולף ב-9.8%.

מבחינת תשואה על ההון, בנק לאומי מציג את התשואה הנמוכה ביותר – 7.5%. אחת ההשפעות על הקיטון בתשואת הבנק הייתה הפרשה להפסדי אשראי של 225 מיליון שקל, בהם נאלץ להכיר הבנק ברבעון הראשון השנה. התשואה על ההון של בנק הפועלים עמדה ברבעון החולף על 11.3% – בהשוואה לתשואה של 17% ברבעון המקביל ב-2011. בנוסף, מציג בנק הפועלים יחס הלימות הון של 14.66%, בעוד שבבנק הבינלאומי היחס עומד על 13.58%, ובלאומי – 12.61% בלבד. יחס הלימות ההון של דיסקונט עלה מ-14.06% בסוף השנה שעברה ל-14.66% ברבעון החולף. יחס הון הליבה עמד ברבעון החולף על 9% בהשוואה ל- 8.25% בסוף 2011. למעשה, בנק דיסקונט עומד בפני אתגר של הגדלת ההון שלו.

לפי דרישות המפקח על הביטוח נדרשים תאגידים בנקאיים לעמוד ביחס הלימות הון ליבה מינמלי של 9% החל מינואר 2015; יחס הלימות ההון מייצג את שיעור ההון של הבנק ביחס לנכסי הסיכון (בעיקר אשראי). ניתן לראות בדוחות דיסקונט כי הבנק צופה האטה בקצב הגידול באשראי הבנקאי, כתוצאה מהדרישות החדשות של המפקח על הבנקים, עלייה ברמת הסיכון באירופה וארה"ב, ועלייה במרווחי האשראי כתוצאה מעליית הסיכון במשק. בהשוואה לסוף שנת 2011,צמצם הבנק את סיכון האשראי הכולל לציבור שאליו הוא חשוף – בארץ ובחו"ל יחדיו – ב-382 מיליון. סיכון האשראי הכולל של הבנק עומד נכון למועד הדו"ח על יותר מ-175 מיליארד שקל.

בבנק החמישי בשווי השוק שלו,הבינלאומי, חל קיטון מהותי בגביית עמלות מלקוחות הבנק הסוחרים ופועלים בשוק ההון: הבנק גבה 45 מיליון שקל פחות ברבעון הזה, דרך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך מלקוחותיו. בפועל, מדובר בירידה של 11.6%; ככלל, כמו במקרה של בנק מזרחי (אשר היה הראשון לפרסם דוחותיו) – גם בבינלאומי ירידת היקפי המסחר פוגעת ביכולת גביית העמלות של הבנק (מלקוחות הסוחרים דרכו בשוק ההון). מחזור המסחר היומי הממוצע בניירות ערך עמד על כ-1.1 מיליארד שקל בממוצע, בהשוואה לכ-2.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. אחת הסיבות המרכזיות ליובש המסחר שמאפיין את הבורסה, היא כובד משקלה של הרגולציה. חששם של הזרים מהמצב הביטחוני בארץ מדיר את רגליהם ממסחר בבורסה המקומית – ומכווץ את מחזורי המסחר.

במגזר הבנקאות הפרטית, רשם הבינלאומי ברבעון הזה קיטון של 9.4% בהכנסותיו, בעוד שבמגזר משקי הבית רשם הבנק גידול של 3.1%.  יצויין כי הגידול בהכנסות מריבית ממשקי הבית נובע בעיקרו מהשפעת עליית הרבית במשק על מרווחי הריבית, ומגידול ביתרות האשראי.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן