Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

דיסקונט: הרווח הנקי ברבעון השני עלה ב-59.4% ל-263 מיליון שקל

הרווח הנקי של בנק דיסקונט עלה ברבעון השני של 2013 ב-59.4% ל-263 מיליון שקל, לעומת 165 מיליון שקל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2013 הסתכם ב-526 מיליון שקל, לעומת 412 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 27.7%. 

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה במחצית הראשונה של שנת 2013 לשיעור של 9%, על בסיס שנתי, לעומת 7.7% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 7.1% בכל שנת 2012. ללא ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי התשואה במחצית הראשונה של שנת 2012 היתה מגיעה לשיעור של 9.1% על בסיס שנתי.


מנכ"ל בנק דיסקונט המתפטר, ראובן שפיגל | צילום: יח"צ

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2013, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, היו ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 166 מיליון שקל (7.4%), עליה בהוצאות בגין הפסדי אשראי של 45 מיליון שקל (18.7%), עליה בסך כל ההכנסות שאינן מריבית בסך 206 מיליון שקל (12.8%), שהושפעה מעלייה בסך של 227 מיליון שקל בהכנסות מימון שאינן מריבית (114.1%), עלייה של 4 מיליון שקל בעמלות (0.3%) וירידה של 25 מיליון שקל בהכנסות אחרות (30.5%).

עוד ציינו בבנק את העלייה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 23 מיליון שקל (0.8%), שהושפעה, בעיקר, מעליה בסך של 32 מיליון שקל במשכורות והוצאות נלוות (1.8%), את ההפרשה למסים על הרווח בסך של 207 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2013, לעומת 222 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ואת העלייה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 116 מיליון שקל, אשר הושפעו מעידכון (הקטנה) בחישוב ההפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי, בסך של 30 מיליון שקל. 

הרווחים במחצית הראשונה של שנת 2012 הם לאחר הפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום נטו של 73 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן