Forbes Israel Logo

דלק נדל"ן: טרם הושלמו חלק מתנאי הסדר החוב

דלק נדל"ן פירסמה היום הבהרות לגבי הסדר החוב, אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני כשבועיים. לפי החברה, שני תנאים מתלים להסדר עדיין לא התקיימו, אולם היא מעריכה כי תוכל לעמוד בהם עד התאריך שקבע בית המשפט להשלמת ההסדר. למרות ההבהרות, הודיעה הבורסה כי השעיית המסחר בניירות הערך של החברה תימשך עד לישיבת דירקטוריון הבורסה בעוד כשבועיים. 

הסדר החוב של החברה בבעלות איש העסקים יצחק תשובה כולל על פי החלטת השופטת אלשיך מחיקת חובות בסך 2.15 מיליארד שקל, בתמורה להזרמת 880 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ולבעלי המניות של החברה.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

על פי החברה, שני תנאים מתלים להסדר עדיין לא התקיימו: הסדר סופי עם רשות המסים ומציאת פיתרון בקשר להחזקת קרנות נאמנות באיגרות החוב (סדרה 1) שיונפקו במסגרת ההסדר.

בהתאם להוראות ההסדר, ניתנו לצדדים 90 ימים מיום אישור בית המשפט להשלמת כל התנאים המתלים הקבועים בהסדר, ומועד הביצוע יחול ב-26 בדצמבר.

יצחק תשובה. בינתיים ההבהרות לא עזרו | צילום: רויטרס

מבחינת מניות, ובהתאם לאישור בית המשפט, תהפוך החברה במועד הביצוע לחברה פרטית, כך שכל מניות החברה יוחזקו על ידי בעלות השליטה ו/או מי מטעמן ו/או תאגידים בשליטת בעל השליטה.

בהתאם למפורט בהסדר שאושר על ידי בית המשפט, ישולמו לבעלי המניות של החברה על ידי בעלות השליטה ו/או מי מטעמן סך של 11.3 אגורות למניה, ובסה"כ כ-21.5 מיליון ש"ח. התשלום יבוצע במועד שיקבע על ידי בעלות השליטה ו/או מי מטעמן, שיהיה לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד הביצוע. המניות תועברנה במועד הביצוע.

טרם נקבע המועד בו יבוצע התשלום בפועל, וזה יתבצע בתיאום מול הבורסה והגורמים הרלוונטיים. יצוין כי בהתאם להוראות ההסדר ואישור בית המשפט, רכישת המניות אינה מבוצעת בדרך של הצעת רכש על פי תקנות הצעת רכש (בהתאם לכך בין היתר לא תבוצע הפקדה מראש של התמורה). עם קביעת המועד לתשלום כאמור יפורסם דיווח מיידי נפרד.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.