Forbes Israel Logo

הערת "עסק חי" לסאני: "בן דב עלול לחדול מלהיות בעל השליטה"

אילן בן דב עלול לחדול מלהיות בעל השליטה בחברת סאני, השולטת בין השאר בחברת הסלולר פרטנר (באמצעות החברה הבת סקיילקס) – כך עולה מן הדוחות שפירסמה הלילה סאני. כמו כן, בדוח פורסמה הערת "עסק חי" לפעילות החברה.

"קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'. קיים חשש משמעותי בדבר יכולתה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב ולבנק, שהעמיד לחברה אשראי, במהלך השנה הקרובה", נכתב בדוח. נכון למועד הפרסום, סך נכסי החברה הינם בשווי של כ-213 מיליון שקל, ומנגד לחברה התחייבויות בנקאיות וחוץ בנקאיות בסך של כ-277 מיליון שקל. בדוחות ציינו רואי החשבון של סאני כי לחברה גירעון בהון החוזר של 90 מיליון שקל.

בדוח החברה צוין כי בעקבות הירידות בשווי מניות פרטנר ששועבדו לבנק להבטחת פירעון האשראי שהעמיד לחברה, עומדת לבנק האפשרות לבקש פירעון מיידי של ההתחייבויות. "האירועים המתוארים לעיל עלולים להביא לכך שמר אילן בן-דב יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה", מצוין בדוח. "שינוי כאמור גם עלול לפגוע בתוקף רישיון פרטנר וההיתרים שניתנו לסקיילקס על ידי משרד התקשורת להחזיק ולשלוט בפרטנר, באופן אשר עלול להשפיע מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של סקיילקס וכתוצאה מכך תוצאות החברה, במצב העסקים שלה ושווי המניה של החברה ושל פרטנר".

ברבעון הראשון של השנה צנח הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בסאני מ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-26 מיליון שקל – נפילה של 58%.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.