Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

זקן עידכן את מדיניות התגמול: שכרם של ראשי הבנקים יוגבל

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הודיע היום כי הוא מאמץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית לעניין תגמול בבנקים, אשר יישומה באירופה יחל ב-1 בינואר 1 2014. זקן פרסם היום עדכון לטיוטה של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי אשר פורסמה לראשונה ביוני.

ההנחיות בטיוטה תואמות את המגמה בקרב רשויות פיקוח בעולם, שהתחזקה בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי, לפיה נושא התגמול הוא נדבך חשוב במסגרת ניהול הסיכונים ובממשל תאגידי תקין של מוסדות פיננסיים. הנחיות אלו נועדו לחזק את מנגנוני הבקרה ולהבטיח כי הסדרי התגמול יהיו עקביים עם המטרות ארוכות הטווח של המוסד הפיננסי.

במסגרת עדכון זה נקבע בין היתר כי ככלל התגמול המשתנה לא יעלה על 100% מהתגמול הקבוע. במקרים חריגים וכפוף לדרישות המפורטות בטיוטת ההוראה, יחס זה יוכל להגיע עד ל-200%. קביעה זו נועדה להבטיח שמירה על איזון בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע, באופן שלא יעודד לקיחת סיכוני יתר. 

עוד הובהר כי תגמול המותנה אך ורק בהשלמת תקופת עבודה שהוגדרה מראש (כגון מענק שימור) נחשב לתגמול משתנה שאינו מותנה ביצועים, והוא אינו עקבי עם ניהול סיכונים נאות או עם העיקרון של תגמול המשולם עבור ביצועים. לפיכך, לא יותר שימוש בו, אלא אם יחולו עליו כל הכללים החלים על תגמול משתנה, כגון פריסת התשלום והתאמתו לביצועים בפועל.

דודו זקן | צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת

ועדת הדירקטוריון של התאגיד הבנקאי אשר דנה בתגמול עובדים שאינם נושאי משרה ואינם עובדים מרכזיים (עובדים בכירים בתאגיד בנקאי שאינם נושאי משרה) תוכל לכלול דירקטורים נוספים מעבר לאלה הקבועים בחוק החברות. כמו כן, צומצמה הגדרת עובדים מרכזיים, כך שתהיה עקבית עם היקף קבוצה זו לפי סטנדרטים בינלאומיים.

"שינויים אלו נועדו להתאים את שיטת התגמול במערכת הבנקאית הישראלית לסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ביותר", אמר היום זקן. "סטנדרטים אלה נועדו לעודד מתן תגמול הוגן אשר מתמרץ מצוינות מחד תוך מניעת מצב בו התמריצים הניתנים יעודדו לקיחת סיכוני יתר וחריגה מתאבון הסיכון של הבנק, מנגד".

הטיוטה תועלה לדיון בישיבה קרובה של הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות.
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי ישנו תיאום עם משרד המשפטים על מנת להבטיח שהתאגידים הבנקאיים יוכלו להיערך ליישום הטיוטה בהקדם האפשרי, לכשתהפוך להוראה מחייבת, במשולב עם יישום דרישות חוק החברות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן