Forbes Israel Logo

כיל: "חשיפת הבוררות מול המדינה תגרום נזק ממשי לחברה ולציבור"

"אין מקום להתערב בעמדתה מדינת ישראל לפיה יש לגלות מידע שהתבקש ממנה לפי חוק חופש המידע – שמקורו בהליכי בוררות שמתקיימים בין המדינה לבין מפעלי ים המלח" – כך קבע היום שופט בית המשפט, ד"ר יגאל מרזל, בהתייחסו לעתירה מנהלית שהגישו מפעלי ים המלח לאחר שהמדינה הסכימה לפרסם את הפרוטוקולים מהליך הבוררות בינה לבין המפעלים בנוגע לתמלוגים ממשאבי הטבע בים.

בעתירה שהגישה מפעלי ים המלח לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נטען, שהחלטת המדינה למסור את המידע אינה כדין. לפי הטענה, חוק חופש המידע לא חל על הליכי בוררות. כמו כן נטען, שבמסירת המידע יש משום פגיעה בפרטיות של מפעלי ים המלח; בחשיפה של סודות מסחריים ומידע עסקי; וכן הפרה של תנאי משתמע מן הבוררות, שלפיו לא יימסר מידע ממנה על ידי המדינה.


בעל השליטה במפעלי ים המלח, עידן עופר | צילום: רויטרס

הבקשה למסירת המידע התבססה על חוק חופש המידע ועל הטענה שקיים אינטרס ציבורי מובהק בחשיפת המידע. נטען בה שהמדינה לא יכולה לנהל הליך מעין זה – גם אם מדובר בבוררות – רחוק מן העין הציבורית. המדינה הסכימה למסור את המידע בשלמותו (כפוף להשמטות שונות של סודות מסחריים ומידע עסקי של מפעלי ים המלח).

נוכח דחייתה של העתירה ברובה, ולנוכח המחדלים הדיוניים בהתנהלות מפעלי ים המלח, הטיל בית המשפט על העותרת לשאת בהוצאות מדינת ישראל ובשכר טרחת עו"ד בסך של 30 אלף שקל; ובהוצאות אדם טבע ודין והתנועה לאיכות השלטון בסכום של 20 אלף שקל נוספים.

מכיל נמסר בתגובה כי החברה בוחנת את החלטת בית המשפט: "עוד בראשית תהליך הבוררות, כיל הודיעה על נכונותה לחשוף בפני הבוררים ונציגי הממשלה את כל המידע הנדרש לצורך הליך הבוררות. יחד עם זאת, כיל הביעה את חששה שמידע זה הכולל סודות מסחריים, ייחשף בפני מתחרותיה וייפגע בה. על כן כיל ביקשה לוודא שעל אף הפתיחות, האמון ושיתוף הפעולה המלא בינה לבין המדינה, לא ייגרם לחברה נזק ולא יוענק למתחרותיה יתרון שינבע מחשיפת הסודות המסחריים. לאור זאת, נציגי הממשלה הבטיחו כי חומרים אלו ייחשפו אך ורק לצורך הבוררות. חשוב להבהיר שחלק ניכר מטענות המדינה בבוררות ובמיוחד הטענות הנוגעות למחירי העברה, דורשות התייחסות וגילוי של פירוט לקוחות, פירוט הוצאות, עלויות ייצור, רווחיות וכדומה, אשר הינן חלק אינטגראלי מהסוגיות שבמחלוקת ואשר חשיפה שלהן או אפילו של חלקן יביאו לידי נזק ממשי לחברה".

"כיל נתנה אמון בנציגי הממשלה ובמוסד הבוררות ולאורך כל הליך הבוררות היא חשפה באופן מלא את כל המידע והמסמכים, כולל סודות מסחריים, בפני הבוררים ונציגי הממשלה. חשיפת הסודות המסחריים בפומבי תגרום נזק ממשי לחברה ולכל בעלי העניין שלה, כולל הציבור הישראלי, עובדי החברה, בעלי המניות וממשלת ישראל. למרבה הצער והאכזבה נציגי הממשלה לא התנגדו לפרסום, שיגרום נזק לחברה".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.