Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

מדרוג: דירוג Aa3 לפניקס לגיוס של עד 200 מיליון שקל

מידרוג הודיעה היום על מתן דירוג Aa3 באופק יציב לאגרות חוב בסך של עד 200 מיליון שקל שבכוונת הפניקס אחזקות לגייס. אגרות החוב צפויות להיפרע בין השנים 2014-2024. תמורת גיוס אגרות החוב מיועדת לחיזוק יתרות נזילות, השלמת רכישת המניות הנוספות של אקסלנס ומחזור חוב עתידי. מידרוג הותירה את דירוג האג"ח סדרה א' של החברה, בדירוג Aa3 באופק יציב, על כנו.

דירוג ההתחייבויות של החברה מבוסס על הערכת האיתנות הפיננסית של ההחזקות העיקריות – הפניקס חברה לביטוח ואקסלנס השקעות. האיתנות הפיננסית של הפניקס מוערכת על ידי מידרוג כגבוהה, בהתבסס על כך שהפניקס הינה אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בענף, ועל רווחיות חיתומית במרבית תחומי הביטוח האלמנטרי ובביטוח בריאות על פני שנים.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

עוד מציינים במדרוג צמיחה משמעותית בצבירות בקרן הפנסיה, תמהיל עסקים מפוזר ביחס לענף הביטוח, ורגולציה אינטנסיבית. לצד זאת, בדומה לכלל חברות הביטוח, רווחי הפניקס הינם בעלי תלות גבוהה במגמות שוק ההון.

צילום: ארטיום דגל

בקביעת דירוג החוב של החברה, ביחס לדירוג האיתנות הפיננסית של הפניקס, ניתן משקל עיקרי לנחיתות המבנית של החוב בחברת ההחזקות, ביחס להתחייבויות חברת הביטוח לבעלי הפוליסות ולנושים נוספים.

כמו כן ניתן משקל ליכולת חלוקת הדיבידנדים המוגבלת של הפניקס, מכוח הרגולציה על חברות הביטוח בישראל. המבטח פועל תחת תקנות הון, הקובעות דרישות הון מינימאלי, שהיקפן עומד ביחס ישר להיקף פעילותו. תיק הביטוח של החברה הינו נכס בעל ערך הניתן למימוש בעת הצורך, התורם לגמישות הפיננסית.

גורמים אשר מוזכרים כעשויים להעלות את הדירוג הם יצירת מקורות תזרים פרמננטיים בהיקף משמעותי ביחס לצורכי שירות החוב, ושיפור בפרופיל סיכון האשראי של הנכסים המוחזקים על ידי החברה.

גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג הם אי שמירה על נזילות לצורכי פירעון החוב, פגיעה באיתנות הפיננסית של החברה, בין היתר, כתוצאה ממדיניות דיבידנד, החלשות יכולת חלוקת הדיבידנד של חברות בנות ומוחזקות, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, כתוצאה משינויים רגולטורים ,ופגיעה משמעותית בשווי חברות בנות ומוחזקות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן