Forbes Israel Logo

מידרוג השאירה אופק שלילי לחברת החשמל: "הרעה באיתנות"

חברת דירוג האשראי מידרוג הותירה את דירוג סדרות 22 ו-2022 של חברת חשמל לישראל על כנו (Aa3), אולם השאירה את אופק הדירוג שלילי. לפי החברה, "חלה הרעה נוספת באיתנות החברה כתוצאה מגיוס עד כ-2 מיליארד שקל בערבות מדינה עד סוף 2012".

"תמיכת המדינה בחברה והתלות בין המדינה לחברה הינן יסודות משמעותיים לדירוג", הדגישה מידרוג בדו"ח שפרסמה הבוקר. מידרוג ממשיכה ומדגישה כי "שחיקה בהערכת התמיכה והתלות עלולה להוביל להורדת דירוג משמעותית". יצוין כי להערכת מידרוג, הקשר בין החברה למדינה הינו גבוה מאוד, אך אינו מוחלט, ולא קיימת זהות אינטרסים מלאה.

בנוסף, מעניק הדו"ח דירוג Aaa להרחבת סדרה 23 ו/או סדרה 24 בערבות מדינה, בהיקף של עד 1.5 מיליארד שקל (בערך נקוב), שיונפקו על ידי חברת החשמל לישראל במהלך חודש ספטמבר 2012, ובנוסף סדרות נוספות בערבות מדינה, בהיקף של עד 500 מיליון שקל (בערך נקוב), במהלך חודש נובמבר 2012.

מנכ"ל חברת החשמל, אלי גליקמן. "הרעה נוספת באיתנות החברה" | יוסי וייס

הגורמים אשר עשויים לשפר את הדירוג על פי מידרוג הם חיזוק מבנה ההון והחוב של החברה, יציבות בענף מבחינה רגולטורית, לרבות מבנה משק החשמל והסכמים עם ועדי העובדים, שיפור משמעותי ומתמשך בתוצאותיה הפיננסיות של החברה, לרבות נזילותה, השתתפות נרחבת מצד מקורות מימון חיצוניים לחברה ושיתוף הסקטור הפרטי בתוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה.

גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג הם שינוי לרעה בתמיכת המדינה בחברה, לרבות סוגיית הכרה בהוצאותיה והשקעותיה של החברה בתעריף ושינוי מבני, שחיקה משמעותית ומתמשכת בתוצאותיה הכספיות של החברה, לרבות אי שמירה על יתרות נזילות ברמה מספקת לדירוג, ביחס להיקפי הפעילות הצפויים ועומס הפירעונות הצפוי, קושי בגיוס מקורות מימון ו/או עלייה משמעותית בעלויות הגיוס, קושי במחזור החוב הקיים ואי עמידה בתחזיות החברה למקורות מימון נוספים.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.