Forbes Israel Logo

מתווה להסדר חוב באלביט הדמיה: זיסר מאבד את השליטה בחברה

חברת אלביט הדמיה הודיעה כי הגיעה למתווה להסדר חוב. על פי המתווה החדש, החוב של החברה המסתכם ב-2.5 מיליארד שקל יומר למניות שיהוו 86% מהון המניות של החברה וכן לאג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל. על פי מתווה זה מאבד מוטי זיסר את השליטה בחברה. 

מתווה העקרונות סוכם בין החברה ובין הקרנות יורק ו- DK. נכון למועד זה, מחזיקות קרן יורק     ו-DK כ- 20% וכ-15% מיתרת אגרות החוב של החברה, בהתאמה.

מוטי זיסר | צילום: קוקו

על פי המתווה החדש, החוב יומר למניות שיונפקו בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק בניו יורק. כמו כן, חלק מהחוב יומר לאג"ח שנושאות ריבית שנתית בשיעור של 8% שתשולם על בסיס חצי שנתי, ואשר תעמודנה לפירעון בתשלום חד פעמי בתום 5 שנים.

אגרות החוב החדשות תובטחנה בשעבוד שלילי ברמת המטה. במידה והחברה תגייס חוב חדש ברמת המטה, היא מתחייבת לפרוע את אגרות החוב החדשות בפרעון מוקדם. כמו כן, החברה תהא רשאית לפרוע בפירעון מוקדם את אגרות החוב ללא קנס פרעון מוקדם.

הקרנות מתכוונות להציע למחזיקי האג"ח שלא יהיו מעוניינים להמיר את חובם להון מניות, לרכוש מהם את אג"ח עד להיקף כולל של כ-75 מיליון דולר במזומן. 

בנוסף, על פי המתווה החוב של אלביט הדמיה לבנק הפועלים ישאר בעינו וישולם בהתאם לתנאי ההלוואה הקיימים בהסכם עם הבנק. 

עוד סוכם כי כחלק מהארגון מחדש ימשיך מר זיסר לכהן כמנכ"ל החברה, בתנאים ובתמורה שייקבעו בהמשך, לרבות הענקת כתבי אופציה לרכישת מניות של החברה.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.