Forbes Israel Logo

נמרודי מגייס: הכשרת הישוב מנפיקה סדרה חדשה של אג"ח

קבוצת הכשרת הישוב הודיעה על כוונתה להנפיק סדרת אגרות חוב חדשה – סדרה 16. ההנפקה תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין, במסגרתה תציע החברה למחזיקי אגרות החוב מסדרות 12, 13 ו-15 להמירן באיגרות החוב החדשות.

סדרת האג"ח תהיה מגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על מניותיה של חברת הבת, הכשרה קניונים. אגרות החוב מהסדרה החדשה יישאו ריבית של 5.3%, צמוד למדד, ומשך החיים שלהן יעמוד על כ-4.6 שנים. הריבית בגין איגרות החוב תשולם אחת לשלושה חודשים, ואילו תשלומי הקרן ייפרעו בחמישה תשלומים שנתיים שווים ב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2016 עד 2020.

החברה מתחייבת כלפי המשקיעים, כי יתרת קרן אגרות החוב לא תעלה על 65% מהשווי של מניות הכשרה קניונים. כמו כן מתחייבת החברה כי תשמור על מגבלות מסוימות בחלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניותיה.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב | צילום: ורדי כהנא

המשנה למנכ"ל הכשרת הישוב אלי כהן אמר היום: "מדיניות ארוכת הטווח שלנו היא שכל סדרות האג"ח של החברה תהיינה מגובות בביטחונות והצעת הרכש חליפין הנוכחית היא צעד נוסף ביישום מדיניות זו. בחודש הקרוב פורעת החברה את כל קרן האג"ח שעליה לשלם בשנת 2013 בסך של כ-70 מיליון שקל, כך שלאחריה יתרת האג"ח תעמוד על כ-730 מיליון שקל בלבד.

עוד אמר כהן כי במקביל, החברה ממשיכה להרחיב את מצבת הנכסים המניבים שבבעלותה, כך שהכנסות החברה מהשכרת נכסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכמו בכ- 164 מיליון שקל, המשקפים גידול של כ- 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

סדרת האג"ח היחידה של הכשרת הישוב אשר בגינה יש שעבוד היא סדרה 14, המגובה במניות חברת סקייליין שבידי ההחברה ואשר נסחרת בתשואה שקלית של כ- 6.7%.

הכשרת הישוב מחזיקה בנכסים מניבים בשטח כולל של כ-360 אלף מ"ר, המושכרים בתפוסה ממוצעת של כ-92%. נכון ל-30 בספטמבר 2012, הכשרת הישוב הנה בעלת הון עצמי של כ-975 מיליון שקל.

בין אחזקותיה של הכשרה קניונים נמנים: קניון שבעת הכוכבים, פאוור סנטר צומת ירקונים, מרכז מסחרי ברעות, מרכז מסחרי באילת וקרקעות בארץ ובחו"ל. שווי החברה, על פי הערכת שווי חיצונית נאמד בכ- 373 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.