Forbes Israel Logo

פתחתם חשבון בנק ושכחתם ממנו? הבנק יחויב לאתר אתכם

האם חשבונות ישנים ונשכחים יהפכו להיות נחלת העבר? המפקח על הבנקים דודו זקן פרסם היום טיוטת תיקון חקיקה אשר תחייב את הבנקים לבצע צעדים פעילים לאיתור בעלי חשבונות שאבד עמם הקשר, ליידע אותם על קיומם של החשבונות ולשמור על ערך הכסף המצוי בחשבונות אלו. במקרה שבו בעל החשבון נפטר, יצטרכו הבנקים לנסות לאתר את יורשיו. תיקוני החקיקה כפופים לאישור שר האוצר.

על פי המפקח, "מדובר בתיקון חשוב ומתבקש שיחזק את אמון הציבור במערכת הבנקאית ויגביר את מחויבות הבנקים ללקוחותיהם". מספר הפיקדונות ללא תנועה עומד על כ-580 אלף בסכום מצטבר של כ-15 מיליארד שקל (ב-2012 בחמשת הבנקים הגדולים), כולל גם פיקדונות רבים שהקשר עם בעליהם לא אבד. מספר הפיקדונות ללא תנועה מעל חמש שנים ופיקדונות של נפטרים עומד על כ-215 אלף בסך מצטבר של כ-3.9 מיליארדי שקל.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק


הבנק יצטרך לאתר את הלקוחות | צילום: IngImage / ASAP

על פי התיקון המוצע, חובת האיתור של הבנקים את בעליהם של ה"חשבונות ללא תנועה" תורחב. "על התאגיד הבנקאי לפעול בשקידה סבירה לאיתור בעל חשבון ללא תנועה, במטרה ליידע אותו אודות כספים השייכים לו", נכתב בהוראה. המשמעות היא שעל הבנקים יהיה לפעול במספר דרכים לאיתור בעליהם של חשבונות אלו, וזאת במהלך שלושה חודשים מיום הפיכתו של החשבון לחשבון ללא תנועה. דרכים אלה כוללות בין היתר משלוח הודעות ללקוח, ניסיונות ליצור קשר עם הלקוח באמצעות טלפון או באמצעי תקשורת אחרים שניתנה לגביו הסכמת הלקוח, אימות כתובת הלקוח עם כתובת מגוריו במרשם אוכלוסין או עם כתובות אחרות בחשבונות נוספים שלו בבנק, וכיוצ"ב. הבנקים נדרשים לחזור על פעולות האיתור, לפי העניין, אחת לשנה לפחות.

השינויים המרכזיים הנוספים שמבקש הפיקוח על הבנקים לערוך הם שינוי הגדרת "פיקדון ללא תנועה" ל"חשבון ללא תנועה"; קביעת כללי השקעה חדשים שמטרתם לאפשר צבירת ריבית ונזילות; והחלת חובה על הבנקים לדווח לאפוטרופוס הכללי על חשבונות אשר לא נוצר קשר עם בעליהם במשך חמש שנים.

בפיקוח על הבנקים ציינו כי תיקון ההגדרה של חשבון ללא תנועה, יחד עם הגברת חובות האיתור שהוטלו על הבנקים, יובילו לכך שכמות החשבונות של לקוחות שאבד עימם הקשר תשקף באופן מהימן יותר את המקרים בהם אכן הלקוח אינו מודע לקיומם של כספים השייכים לו וכן תקטן באופן משמעותי.

כספי החשבונות הרדומים יושקעו במק"מ ולא רק בפקדונות

במקביל להנחיה בנוגע לחשבונות הרדומים, הנחה המפקח לשנות את כללי ההשקעה של כספים המצויים ב"חשבונות ללא תנועה", כדי לאפשר צבירת ריבית ונזילות, במקרה
בו בעל החשבון שאותר יבקש למשכו. הכספים יושקעו במלווה קצר מועד (מק"מ) ולא בפקדונות בנקאיים בריבית נמוכה.

על פי כללי ההשקעה החדשים, כספי חשבון עובר ושב יושקעו בפיקדון חודשי מתחדש למשך שנה. בתום תקופה זו, יושקעו הכספים במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה; כספי פיקדון מתחדש יושקעו בתום תקופת הפיקדון במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה; כספי פיקדון לזמן קצוב שאינו מתחדש יושקעו במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה; כספי פיקדון ניירות ערך יוחזקו ללא שינוי; כספים המופקדים בחשבון מטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ: יופקדו בפיקדון חודשי מתחדש לפי אותו מטבע או צמוד לאותו מטבע.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.