Forbes Israel Logo

קבוצת מגדל: הרווח הנקי זינק ב-25% ל-225 מיליון שקל

קבוצת הביטוח מגדל פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה. רווחי הקבוצה עלו בחודשים ינואר-מרץ ב-25% ל-225 מיליון שקל. סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון ב-166 מיליארד שקל, גידול של כ-14.4% לעומת כ- 145 מיליארד שקל בהשוואה לרבעון המקביל ב-2012.

על פי הדוח, העלייה ברווח הכולל נבעה בעיקרה מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ-169 מיליון ש"ח (לפני מס), לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהיקף הנכסים המנוהלים נכון ל-31 במרס 2013 הושפעה בעיקרה מעלייה בהיקף קרנות הנאמנות המנוהלות בקבוצה, כמוגם מגידול מסוים בהיקף התיקים המנוהלים. 

בפרמיות ובדמי הגמולים המצרפיים מביטוח חיים, מקרנות הפנסיה (כולל קרן יוזמה ותיקה) ומקופות הגמל שבשליטת הקבוצה חלה עלייה של כ-%5 ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל | צילום: חן חממה

הרווח הכולל של הקבוצה מביטוחי חיים הסתכם ב-234 מיליון שקל, זאת לעומת 117 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הכולל מעסקי ביטוח החיים הושפעה מגביית דמי ניהול משתנים בסך כ-169 מיליון ש"ח, לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד בשל הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2011. 

בפעילות הפנסיה של מגדל נרשם רווח כולל של כ-20 מיליון שקל לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.סך דמי הגמולים שנגבו ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-1.074 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.030 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4%.
סך הנכסים המנוהלים בתחום זה הסתכם בכ-33.8 מיליארד שקל, לעומת כ-28.9 מיליארד שקל, גידול של כ- 17%.

בפעילות הגמל סך דמי הגמולים שנגבו ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-366 מיליון שקל, לעומת כ-392 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ-14.7 מיליארד שקל, לעומת כ- 14.0 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של 2012, גידול של כ- 5%.

שיעור העמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות מהפרמיה ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2013 בכ-%11.1 לעומת כ-%15.9 ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הושפעה מהגידול בפרמיות. 

ב-25 באפריל החליט דירקטוריון הקבוצה על חלוקת דיוידנד של 200 מיליון שקל. בנוסף, בחודש מאי אישר הדירקטוריון חלוקת דיוידנד נוסף של 6 מיליון שקל. 

הערך הגלום של מגדל ביטוחבסוף הרבעון הראשון הסתכם בכ-11.6 מיליארד שקל. ההון העצמי של מגדל אחזקות עמד על  5.025 מיליארד שקל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.