Forbes Israel Logo

שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ירד ברבעון השני ב-1.2%

שווי תיק הנכסים של הציבור ירד ברבעון השני של שנת 2013 ב-1.2% ועמד בסוף יוני על 2.76 טריליוני שקל – כך עולה מנתונים שפרסמה היום החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

עיקר הירידה בשווי תיק הנכסים ברבעון זה, נבעה מקיטון בשווי תיק ני"ע בתל אביב: ירידה של כ-13 מיליארד שקל (2.9%) בשווי תיק המניות, בעיקר בשל ירידת המחירים, ושל כ-5 מיליארד שקל (%1.8) בשווי תיק האג"ח בארץ. במחצית הראשונה של שנת 2013 חלה עלייה של כ-0.7% במשקל הנכסים במט"ח בארץ ובחו"ל, זאת לאחר יציבות במשקלם בשנים 2011-2012.

מבחינת התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים, ירדה יתרת המניות שמחזיק הציבור בארץ ברבעון השני של השנה ב-13 מיליארד שקל ועמדה בסוף חודש יוני על כ- 416 מיליארד שקל, קיטון של 2.9% לעומת סוף רבעון קודם. הירידה ברכיב זה נבעה מהשפעת ירידת המחירים בבורסה לני"ע בת"א (כ-14 מיליארד שקל) אשר קוזזה חלקית ע"י השקעות נטו של כמיליארד שקל.

שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים ירד בכ-5 מיליארד שקל ברבעון השני של השנה, ועמד בסוף יוני על כ-260 מיליארד שקל. הקיטון בשווי התיק הסחיר נבע מירידת המחירים בשוק האג"ח הקונצרני (כ-1.6%), במקביל לפירעונות נטו של כ- 400 מיליוני שקל.

צילום: רויטרס

ברבעון השני של השנה חלה ירידה של כ-0.5 מיליארד שקל בשווי התיק שמחזיקים תושבי ישראל בחו"ל, והוא עמד בסוף יוני על כ-335 מיליארד שקל. ירידה של כ-0.7 מיליארד שקל בשווי האג"ח (0.6%) ובשווי תיק המניות מחו"ל (0.4%) קוזזה בחלקה בגידול ביתרת הפיקדונות בחו"ל של כ-0.9 מיליארד שקל (3.3%).

הקיטון ביתרת המניות בחו"ל נבע בעיקר ממימוש השקעות נטו במניות של המשקיעים המוסדיים בחו"ל, במקביל להתחזקות השקל מול הדולר (0.8%), שהקטין את השווי השקלי של התיק. ירידה זו קוזזה ברובה בעלייה במדדי הבורסות בחו"ל.

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף יוני 2013 על 205 מיליארד שקל, כ-7% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-16% מהתיק הסחיר. ברבעון זה עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-16 מיליארד שקל (8.4%), מזה כ-14.6 מיליארד בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים.

מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו ברבעון השני התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר" (כ- 7.4 מיליארד שקל, 12.9%), בעיקר אג"ח חברות צמודות מדד, ובקרנות הכספיות ( כ-6.6 מיליארד שקל 13.1%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב אג"ח חו"ל (כ-0.6 מיליארד שקל, 8%).

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.