Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

תוצר המלכ"רים ב-2012 עלה ב-14% ל-5.5% מהתמ"ג

בשנת 2012 הסתכם סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ"רים, שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק, ב-54.6 מיליארד שקל – כך עולה מסקר הכנסות והוצאות מלכ"רים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בין השנים 2012-2010 עלה תוצר המלכ"רים בכל שנה לעומת השנה הקודמת: בשנת 2012 הוא עלה בשיעור של 7.7%, ובשנת 2011 עלה בשיעור של 7.5%.

חלקו של תוצר המלכ"רים מן התוצר המקומי הגולמי היה 5.4% בשנת 2010, ו-5.5% בשנים 2012-2011. בשנת 2010 עמד מספר משרות השכיר במלכ"רים על 387 אלף משרות שכיר, והן היוו 13.2% מכלל משרות השכיר של ישראלים המועסקים במשק. אחוז משרות שכיר במלכ"רים מתוך כלל המשק עלה בשנים 2011 ו-2012 ל-13.3% ו-13.6% בהתאמה.

סך ההכנסות של מגזר המלכ"רים לשנת 2012 עמד על 130.2 מיליארד שקל – גידול של 7.1% לעומת שנת 2011. זאת בהמשך לגידול בהכנסות מלכ"רים של 7.2% בשנת 2011 לעומת 2010.

על פי נתונים מסקר מפורט לשנת 2010 (בתחומים תרבות בידור וספורט, בריאות וחינוך ומחקר) ואומדנים המבוססים על סקר מפורט לשנת 2009 ביתר התחומים, סך ההכנסות של מגזר המלכ"רים לשנת 2010 עמד על 113.4 מיליארד שקל. ההכנסות הגבוהות ביותר בשנת 2010 נרשמו בתחומים בריאות (40% מכלל הכנסות מלכ"רים) וחינוך ומחקר (35%). 25% הנותרים התחלקו בין יתר תשעת התחומים – החל מפילנתרופיה והתנדבות (9%) וכלה בארגונים בינלאומיים (0.1%).


צילום: IngImages ASAP

ארבעת מקורות המימון העיקריים של מלכ"רים בשנת 2010 היו העברות מממשלה (49% מן ההכנסות), מכירת שירותים לממשלה ולמגזר הפרטי (30%), תרומות ממשקי בית ומעסקים בארץ (10%) ותרומות מחו"ל (9%).

החלקים היחסיים של מקורות המימון השונים במימון מלכ"רים לא השתנו כמעט בשנים 2012-2010. מרבית העברות הממשלה למלכ"רים בשנת 2010 הופנו לתחומים בריאות (56% מהעברות הממשלה), וחינוך ומחקר (27%). יתר התחומים קיבלו פחות מ-6% מהעברות הממשלה כל אחד. בתחומים בריאות וחינוך ומחקר, העברות הממשלה היוו 68% ו-53% מן ההכנסות, בהתאמה. לעומתם, בתחומים פילנתרופיה והתנדבות, שיכון ופיתוח וארגונים בינלאומיים, נעו העברות הממשלה בין 0% ל-14% בלבד מסך ההכנסות. ביתר התחומים העברות מממשלה נעו בין 17% ל-33% מן ההכנסות.

מרבית התרומות ממשקי בית ומעסקים הן מישראל והן מחו"ל הגיעו לתחומים פילנתרופיה והתנדבות (26% מן התרומות מהארץ ו-49% מן התרומות מחו"ל), וחינוך ומחקר (34% ו-6%). עם זאת, התחומים הנסמכים בעיקר על תרומות הם ארגונים בינלאומיים, פילנתרופיה והתנדבות וארגוני סינגור ופוליטיקה.

סך הוצאות המלכ"רים בשנת 2012 עמד על 130.6 מיליארד שקל – גידול של 6.4% יחסית לשנת 2011. זאת בהשוואה לגידול של 8% ב-2011 לעומת 2010. סך ההוצאות של מגזר המלכ"רים ל-2010 עמד על 113.7 מיליארד שקל. היקף ההוצאות הגדול ביותר בשנת 2010 נרשם בתחומים בריאות (41%), וחינוך ומחקר (35%). 24% הנותרים מסך ההוצאות התחלקו בין יתר תשעת התחומים, החל בפילנתרופיה והתנדבות (10%) וכלה בארגונים בינלאומיים (0.1%).

בשנת 2010 נבדלו תחומי הפעילות השונים בדפוסי ההוצאות שלהם: כך מרכיב הקניות השוטפות הוא הגבוה ביותר בתחומים שיכון ופיתוח (79% מן ההוצאות) וארגונים בינלאומיים (70%) והנמוך ביותר בתחומים חינוך ומחקר (28%) ופילנתרופיה והתנדבות (14% מן ההוצאות). לעומת זאת, מרכיב עלות העבודה הוא הגבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר (62% מן ההוצאות), רווחה (49%) ותרבות בידור וספורט (45%). ביתר התחומים מרכיב עלות העבודה נע בין 20% – 34%, להוציא את תחום הפילנתרופיה וההתנדבות שבו מרכיב עלות העבודה נמוך במיוחד ועומד על 5% מן ההוצאות.

ב-2010 נאמד מספר משרות השכיר במלכ"רים ב-387,200, ומספר המתנדבים ב-342,480. מרבית משרות השכיר התרכזו בתחום חינוך ומחקר (49), ואילו מרבית המתנדבים עבדו בתחום הרווחה (36%). סך כל התמורה לעבודה וערך ההתנדבות במלכ"רים בשנת 2010 היה 47 מיליארד שקל. 93% נובעים מהתמורה שניתנה למשרות שכיר, ורק 7% נזקפים לערך העבודה בהתנדבות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן